WERKWIJZE                  

Wellicht bent u al op de hoogte van de verplichtingen die u als werkgever heeft uit hoofde van artikel 3 van de Arbowet?
Dit betreft het vaststellen en naleven van beleid om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Kortom, zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ook verenigingen hebben verplichtingen uit hoofde van veiligheid en gezondheid.

Hier kom ik in beeld! Als externe Vertrouwenspersoon ben ik hét aanspreekpunt voor medewerkers/leden die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of meldingen die niet stroken met het integriteitsbeleid binnen een bedrijf of vereniging.

Vooral voor kleine(re) organisaties en verenigingen is het financieel en organisatorisch kostbaar en niet praktisch om dit intern in te vullen. Denk ook aan “dubbele petten”. Een externe Vertrouwenspersoon die “ingevlogen” wordt als het nodig is, is dan dé oplossing. Daarnaast is een externe Vertrouwenspersoon onafhankelijk, objectief en daardoor laagdrempelig voor medewerkers/leden en last but not least: materiedeskundig en gecertificeerd.

Onderstaand een opsomming van mijn (hoofd-) taken:

* Opvangen en begeleiden van melders als er sprake is van ongewenst gedrag of bij integriteitskwesties

* Voorlichten/informeren van medewerkers/leden of het MT/OR/HR

* Adviseren en signaleren van het MT of Bestuur

Bekijk ook deze link als wilt weten wat de rol van Vertrouwenspersoon inhoudt.